De Ouderraadcommissie (OR) organiseert in samenwerking met het team vele activiteiten op school zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisje etc. Ook is de OR verantwoordelijk voor het beheer van het Schoolfonds. Uit dit fonds worden een aantal activiteiten, die niet door de overheid worden vergoed, betaald. Om de kosten, die uit het schoolfonds worden betaald, te dekken worden de ouders om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor het voldoen van deze bijdrage ontvangen de ouders van de penningmeester een factuur met behulp van Wiscollect.

Aan het begin van ieder schooljaar vindt er een openbare Mr-vergadering plaats, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. De OR legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. Ook wordt de begroting en een voorstel voor de hoogte van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar ter stemming gebracht. De OR kent verkiezingen als er nieuwe vacatures zijn ontstaan. Ouders/wettelijke verzorgers kunnen zich als kandidaat aanmelden. Bij meer aanmeldingen dan vacatures volgen er verkiezingen. Om alle activiteiten in goede banen te kunnen leiden is er veel hulp nodig van de ouders. Alle hulp is zeer welkom, of dat nu regelmatig is of incidenteel. De OR vergadert regelmatig. De notulen van deze vergaderingen worden in de Nieuwsbrief en op de website gepubliceerd.

Ouderbijdrage

De ouderraad beheert het Schoolfonds. Het schoolfonds wordt gebruikt voor allerlei zaken en activiteiten, die niet gesubsidi­eerd worden, zoals de kosten van het Sinterklaas­feest, het kerstfeest, de paaslunch, carnaval en het  schoolreisje. Voor kinderen die maar een deel van het jaar op school zitten, wordt een deel van het bedrag gevraagd. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de activiteiten in het jaar waar het om gaat.

Het schoolfonds is een vrijwillige en de bijdrage. De bijdrage is vastgesteld op € 47,50 per jaar per kind. 

Daarvan wordt € 32,50 gereserveerd voor de schoolreis en het resterende bedrag van € 15,00 is vastgesteld voor de overige activiteiten.

Vanaf het schooljaar 2019/2020  krijgen ouders een digitale facturatie van de ouderbijdrage. Betalen gaat voortaan via het programma WIS-Collect. U ontvangt een e-mail van de oudercommissie vanuit WIS-Collect. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks met iDEAL de rekening betalen. We hopen dat het innen en betalen zo gemakkelijker is, zowel voor u als voor ons. Meer informatie kunt u vinden www.wis.nl.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT