Medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. 

De inspraak van ouders en personeel is binnen de school formeel geregeld via de wet Medezeggenschapsraad op scholen (WMS), die sinds 1 januari 2007 van kracht is. 
De medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. 

De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan, waarin personeel en ouders meepraten over het reilen en zeilen op de Mgr. Bekkersschool. Of het nu gaat om het schoolplan, de schoolgids, de schoolregels, de regels over veiligheid en gezondheid op de school of over de schoonmaak, over al deze zaken, maar ook over andere onderwerpen neemt de MR een standpunt. 

De oudergeleding is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk de directie van de school of de schoolleiding. de personeelsgeleding is de officiële vertegenwoordiging van de personeelsleden naar het bevoegd gezag. 

Door de WMS heeft de MR een aantal rechten. De belangrijksten daarvan zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. De schoolleiding informeert de MR over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school. Vervolgens moet de instemming van de MR worden verkregen voor onder meer het schoolwerkplan, de begroting en het formatieplan. 

En een aantal gevallen brengt de MR een advies uit zoals: 
- Nieuwe lesmethoden 
- Groepsindelingen 
- Personeelsinzet 
- Bestuursformatieplan van de school 
- Veiligheid in en om de school 
- Vakantierooster
- Lestijden 
- Schoolplan 
- MR-financiën
- Ouderbijdrage

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn vooraf aangekondigd. 

De vergaderdata voor schooljaar 2020/2021 zijn als volgt: 
- Donderdag 24 september 2020 
- Donderdag 29 oktober 2020 
- Donderdag 10 december 2020 
- Donderdag 11 februari 2021
- Donderdag 22 april 2021
- Donderdag 24 juni 2021 

Wanneer ouders of personeelsleden de vergaderingen willen bezoeken en/of mee willen praten, kunnen zij contact opnemen via de mail: MgrBekkersschool-MR@rvko.nl. 
Uiteraard kunt u dit mailadres ook gebruiken voor ideeën en suggesties richting de MR. 

Het einddoel is natuurlijk uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school. 

De Medezeggenschapsraad van de Mgr. Bekkerschool heeft een huishoudelijk reglement. 

Als ouder bent u geïnteresseerd in het wel en wee van uw kind op onze school. De leerontwikkelingen, maar zeker ook de sociale zijn belangrijk. U volgt de ontwikkelingen van uw kind o.a. via Parro, ParnasSys en gesprekken met de leerkracht.  

Er zijn ook zaken die op school spelen, maar die niet in de gesprekken met de leerkracht aan bod komen. Indien u belangstelling heeft voor zaken die de gehele school betreffen, zoals de wijze waarop de kinderen getoetst worden, veiligheid en begeleiding van de kinderen die behoefte hebben aan een specifiek aanbod van de leerstof, kunt u hierover als MR-lid meedenken. 


Het is belangrijk dat er tussen de school en de ouders een open en vertrouwde relatie is, zodat de communicatie tussen beiden optimaal mogelijk is. Vertrouwen en respect spelen hier ook een grote rol. De MR vervult o.a. die functie.

Binnen de RVKO (Rotterdamse Vereniging van Katholiek Onderwijs) functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In dit adviesorgaan wordt het beleid besproken dat van belang is voor alle RVKO scholen in het gebied Rotterdam-Rijnmond. 

 Oudergeleding: 
              
Linda van der Lugt 


Carla de Roode, voorzitter

Bram van Rhee 
Personeelsgeleding:

 Yvonne Hoorens  

     Charlotte Dortland 


    Demi van HaperenLog in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work