INTRODUCTIE

Om duidelijkheid te verschaffen waarmee u als ouder/verzorger rekening moet houden, of wat u kunt verwachten, zijn op een aantal specifieke onderdelen protocollen vastgelegd door de school of het bestuur. Vaak wordt in de Schoolgids en/of de Informatiekalender hiernaar verwezen.
Hieronder vindt u een overzicht en een uitwerking van de op onze school geldende procedure:

Ziek of te laat.
Het is voor ouders, kind en school van belang dat een kind zo min mogelijk lessen mist. Iedereen kan ziek zijn of zich verslapen.
Meld uw kind bij voorkeur vòòr kwart over 8 af.
Dit kan telefonisch of via het e-mailadres: afwezig@mgrbekkers.nl. Hebben we geen bericht gekregen van de ouder/ verzorger en is een kind afwezig, dan wordt u door ons gebeld om er zeker van te zijn dat de kinderen veilig zijn.
Meer informatie over "te laat komen" en verzuim vindt u in de Informatiekalender.

Medicijnprotocol.
Personeelsleden van een basisschool mogen geen medicijnen toedienen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers.
In ons medicijnprotocol hoe we hiermee omgaan. Op school zijn toestemmingsformulieren voor medicijnverstrekking door het personeel te verkrijgen. Klik hier voor het protocol.

Informatieplicht gescheiden ouders.
Regelmatig worden scholen geconfronteerd wens van een van de ouders dat informatie over het kind niet aan de partner mag worden verstrekt.
Ons bestuur de RVKO heeft daarom een beleidsstuk m.b.t. Informatieplicht gescheiden ouders" gemaakt. In dat beleidsstuk zijn de wettelijke regelingen en de daarbij behorende toelichtingen opgenomen. Klik hier voor de toelichting.

Gedragscodes.
Onze school heeft een sociaal veiligheidsplan, een gedragsprotocol en aansluitend een pestprotocol. Hiermee waarborgen wij een veilige leeromgeving en zin in school voor onze leerlingen. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work