INTRODUCTIE

Om duidelijkheid te verschaffen waarmee u als ouder/verzorger rekening moet houden, of wat u kunt verwachten, zijn op een aantal specifieke onderdelen protocollen vastgelegd door de school of het bestuur. Vaak wordt in de Schoolgids en/of de Informatiekalender hiernaar verwezen.
Hieronder vindt u een overzicht en een uitwerking van de op onze school geldende procedure:

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023/2024


Verlofaanvraag
Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties stuur u een email naar bekkers.dir@RVKO.nl. In de mail vermeld u de reden, periode en de namen van uw kinderen. Via dit stroomschema 21-128-Vakantie-stroomschema-v2 (1).pdf kunt u kijken of u in aanmerking komt voor verlof.

Schoolplan

Dit schoolplan beschrijft de hoofdlijnen van ons beleid voor de periode 2019-2023. Schoolplan 2021-2022.pdf   Het plan heeft als doel ons onderwijskundig-, personeels en interne kwaliteitsbeleid voor een periode van vier jaar richting te geven.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school moet in het bezit zijn van een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). POS=SOP. In dit document wordt beschreven welke zorg de school wil en denkt te kunnen bieden aan kinderen. In het kader van Passend Onderwijs is het voor ouders en scholen goed om te weten waar ze eventueel met hun kind terecht kunnen. Voor meer informatie over de zorg die wij kunnen bieden, kunt u onderstaand SOP lezen en/of contact opnemen met de school.
SOP oktober 2022.pdf

Ziek of te laat

Eén van de afspraken is het ziekmelden van de leerlingen. Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Dit houdt in dat u ze dan niet meer zomaar thuis mag houden. Hoewel vierjarigen nog niet leerplichtig  zijn, willen we u toch vragen om uw kinderen niet zonder berichtgeving thuis te houden. Geef het in zo’n  geval even door, zodat we ons niet hoeven af te vragen of uw kind nog ergens in de omgeving van de  school rondzwerft.  De afwezigheid van uw kind kan via de Parro App vóór half negen, aan ons worden doorgegeven.

Medicijnprotocol
Personeelsleden van een basisschool mogen geen medicijnen toedienen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers.
In ons medicijnprotocol hoe we hiermee omgaan. Op school zijn toestemmingsformulieren voor medicijnverstrekking door het personeel te verkrijgen. Klik hier voor het protocol.

Informatieplicht gescheiden ouders

Regelmatig worden scholen geconfronteerd wens van een van de ouders dat informatie over het kind niet aan de partner mag worden verstrekt.
Ons bestuur de RVKO heeft daarom een beleidsstuk m.b.t. Informatieplicht gescheiden ouders" gemaakt. In dat beleidsstuk zijn de wettelijke regelingen en de daarbij behorende toelichtingen opgenomen. Klik hier voor de toelichting.

Gedragscodes
Onze school heeft een sociaal veiligheidsplan, een gedragsprotocol en aansluitend een pestprotocol. Hiermee waarborgen wij een veilige leeromgeving en zin in school voor onze leerlingen. 

Hoofdluis

Hoofdluis, bijna iedereen krijgt er weleens mee te maken! Hoofdluis verspreidt zich razendsnel. Luizen lopen over van hoofd naar hoofd. Op scholen hebben kinderen veel contact met elkaar. Hoofdluis komt dus veel voor op school. Vaak controleren en zo snel mogelijk behandelen vormen samen de beste oplossing om hoofdluis te voorkomen. In deze folder Folder over hoofdluis.pdf vindt u meer informatie over hoofdluis.

VVE beleid
Op onze basisschool vinden wij het belangrijk om kinderen een goede start te geven in hun ontwikkeling. Daarom werken wij met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen een goede basis hebben voor hun verdere schoolloopbaan.
VVE-Beleid-2021-2026-Nissewaard 16-9-21.pdf

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT