Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Over deze privacyregelgeving heeft u ongetwijfeld al iets gehoord. Onze school is onderdeel van Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, kortweg de RVKO. Zowel op bestuurs- als op schoolniveau hebben wij de AVG voorbereid.

Onder de persoonsgegevens die wij verwerken, vallen ook de gegevens over uw kind(eren) en gegevens over u. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot diegenen die daar voor de uitvoering van hun werkzaamheden toegang toe moeten hebben en op verschillende manieren beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. Inzake de verwerking van uw gegevens kunt u meer lezen in onze privacyverklaring. Deze is opgenomen op www.rvko.nl/privacy.

Als onderdeel van de AVG dienen wij uw toestemming ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) adequaat te registreren. Mogelijk hebben wij u hier in het verleden al om toestemming gevraagd, maar in het kader van de invoering van de AVG vragen wij u nog één keer om uw toestemming op bijgaande toestemmingsverklaring aan te geven. Per kind dient één formulier te worden ingevuld, ondertekend en ingeleverd bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). Wij verzoeken u dit voor 1 juni a.s. te doen.

In principe geldt uw toestemming dan voor de resterende duur dat uw kind op onze school staat ingeschreven. U hebt echter altijd het recht om uw toestemming aan te passen. U dient dan een nieuw toestemmingsformulier in te vullen en bij ons in te dienen. Wij zullen u jaarlijks herinneren aan dit recht tot aanpassing, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief en in de schoolgids.

Uw vragen over informatiebeveiliging en privacy kunt u te allen tijde stellen aan onze functionaris gegevensbescherming (FG@rvko.nl) of aan onze medewerker informatiebeveiliging en privacy (IBP@rvko.nl).

U kunt de toestemmingsverklaring hier als PDF!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT